کارگاه "نوآوری با بوم مدل کسب و کار" ویژه استارتاپ ها برگزار گردید

  • 18 مهر ، 1397


کارگاه "نوآوری با بوم مدل کسب و کار" ویژه استارتاپ ها از سلسله کارگاه های پاییزی شتاب دهنده هوشمند سلامت برگزار گردید
در این کارگاه شرکت کنند گان با اجزای مختلف بوم مدل کسب و کار و همچنین نحوه تکمیل آشنا گردیند.همچنین تمرین های عملی با ایده های پیشنهادی از طرف شرکت کنندگان به عنوان کارگروهی در کارگاه صورت پذیرفت.

جستجو

دسته بندی